MillingerwaardHerinrichting

Werk in uitvoering

Het deel van het bedrijfsterrein van De Beijer BV waar de stroombaangeul komt is in 2016 door aannemingsbedrijf Den Boer BV gesloopt en gesaneerd. Daarna heeft aannemerscombinatie Boskalis / Van de Wetering de stroombaangeul gegraven en een drempel aangelegd in deze geul.

Sloop en sanering van terrein De Beijer

Per 1 maart 2017 heeft De Beijer Groep BV de bedrijfsactiviteiten in Kekerdom beëindigd. Het bedrijf is volledig verhuisd naar de nieuwe locatie te Dodewaard. In februari is aannemer De Boer BV al gestart met de sloop van de eerste gebouwen en na 1 maart zijn in hoog tempo de overige gebouwen gesloopt en de laatste saneringen uitgevoerd.

Hoogwatervluchtplaats

Tot slot zijn de toegangsdam en de loswal verwijderd, zodat een schiereiland is ontstaan dat alleen met de nieuwe drempel verbonden is met de Duffeltdijk. Deze drempel staat voor de helft van het jaar onder water. Het bedrijfsterrein wordt een hoogwatervluchtplaats waar dieren naar toe kunnen vluchten bij hoog water. Omdat dit terrein niet het gehele jaar voor mensen bereikbaar is ontstaat er een rustgebied voor wild.

Wat overblijft van de steenfabriek is de schoorsteen en de overkapping die, net als de contouren van de hoogwatervluchtplaats, de historie van het gebied benadrukt.

Graven van de stroombaangeul

Na de sloop- en saneringswerkzaamheden heeft  aannemerscombinatie Boskalis/Van de Wetering de stroombaangeul gegraven.

In het voorjaar van 2017 is de Millingerwaard verbonden met de rivier de Waal. De stroombaangeul is benedenstrooms aangetakt via een verlaagde drempel. Deze drempel zorgt ervoor dat de Millingerwaard in de zomer, bij rivierstanden lager dan 8 meter N.A.P, niet leegstroomt. Het vasthouden van het water is goed voor  de flora- en fauna in de uiterwaard en voorkomt droogteschade aan de dijken langs de uiterwaard. Bij hogere rivierstanden beweegt het waterpeil in de Millingerwaard mee met het waterpeil in de Waal.

Zandwinning

Bij het graven van de stroombaangeul komt veel zand en klei vrij. Voor de zandwinning staat er momenteel een grote zandwininstallatie bij Millingen. Van daaruit wordt het hoogwaardige zand per schip afgevoerd. De zandwinlocatie wordt opgevuld met grond die vrijkomt bij de aanleg van het totale geulenpatroon.

De verkoop van dit zand financiert een belangrijk deel van het totale project: 265 hectare nieuwe natuur in combinatie met 6 cm waterstandsverlaging in de Waal.