MillingerwaardHerinrichting

Werk in uitvoering

De Millingerwaard wordt tussen 2013 en 2021 heringericht. Dit kaartje laat zien wanneer de verschillende onderdelen van het project worden uitgevoerd. Het deel van het bedrijfsterrein van De Beijer BV waar de stroombaangeul komt is in 2016 door aannemingsbedrijf Den Boer BV gesloopt en gesaneerd. Daarna heeft aannemerscombinatie Boskalis / Van de Wetering de stroombaangeul gegraven en een drempel aangelegd in deze geul.

2013-2014 | Kwelgeulen

In 2013 is de herinrichting gestart met het uitgraven van de kwelgeulen, die haaks op de stroombaangeul staan, als vingers aan een hand. Daarom worden ze ook wel kwelvingers genoemd.

Deze kwelvingers zorgen ervoor dat het rivierwater via kwel in de bodem van de Millingerwaard infiltreert. Door dit heldere en schone kwelwater ontstaat hier bijzondere natuur van  waterplanten (waterviolier), aantrekkelijk voor libellen en andere insecten.

De kwelgeulen stromen net als de stroombaangeul mee met de rivier als het water erg hoog staat. Zo kan de Waal het extra wateraanbod snel afvoeren. Bij hoogwater daalt hierdoor de waterstand in de Waal met 6 centimeter.


Vanaf 2015 | Zandwinning en omputten

Verschillende delen van het gebied worden ingericht als omputlocatie. In delen van het gebied wordt gedurende het project zand en klei gewonnen. De aannemers krijgen de tijd om deze grondstoffen op de markt te zetten. Met de opbrengsten wordt de herinrichting van het gebied voor een deel gefinancierd. De ‘gaten’ worden opgevuld met het materiaal dat wordt weggegraven uit de geulen. Het omputten uit de oude zandwinplas en het aanvullen van de zandwinlocatie moet eind 2020 zijn afgerond.

Dit betekent ook dat er een zandwininstallatie in het gebied staat. Het zand wordt per schip via het water afgevoerd, zodat de inwoners van Kekerdom en Millingen er zo min mogelijk last van hebben. Lawaai maakt het ook al niet: dit project is een mooie gelegenheid om een nieuwe, elektrisch aangedreven installatie uit te proberen.

Benieuwd hoe het werkt? Bekijk het filmpje 'De dansende dame' van TV Gelderland. U vindt het ook op de videopagina van deze website.


2016 - 2017 | Sloop- en saneringswerkzaamheden De Beijer BV

2016 was een intensief en spannend jaar. In 2015 werd het bedrijventerrein van De Beijer BV aangekocht. Het deel van het terrein waar de stroombaangeul zou komen is in 2016 door aannemer Den Boer BV gesloopt en gesaneerd. In februari is al gestart met de sloop van de eerste gebouwen. Na 1 maart zijn in hoog tempo de overige gebouwen gesloopt en de laatste saneringen uitgevoerd.

Aannemerscombinatie Boskalis / Van de Wetering heeft de stroombaangeul gegraven en een drempel in de geul aangelegd. De geul werd in fases verbreed (zie kaartje hieronder), omdat tegelijkertijd het aangrenzende bedrijventerrein op de schop moest. In de zomer van 2015 werd er al mee gestart. Een hele operatie, die in 2017 is afgerond.


2017 | Hoofdgeul klaar

In 2017 is de hoofdgeul helemaal afgerond. En dat  betekent dat de waterveiligheidsdoelen van het project zijn gehaald.

31 mei 2017 was een mijlpaal in het project. Toen werd de dam, die fungeerde als toegangsweg naar het bedrijventerrein, doorgegraven. Sindsdien staat het gebied echt in verbinding met de Waal en kan het rivierwater daadwerkelijk het gebied instromen.

Achter de dam is een drempel gelegd, die zorgt dat het water in de zomer, bij waterstanden van minder dan 8 meter N.A.P, niet direct het gebied weer uitgetrokken wordt maar in stapjes wegstroomt. Het vasthouden van het water is goed voor  de flora- en fauna in de uiterwaard en voorkomt droogteschade aan de dijken langs de uiterwaard. Bij hogere rivierstanden beweegt het waterpeil in de Millingerwaard mee met het waterpeil in de Waal.

Zo is het oude bedrijventerrein een schiereiland geworden, dat alleen door die nieuwe drempel verbonden is met de Duffeltdijk. Deze drempel staat voor de helft van het jaar onder water. Bij laagwater kun je over deze drempel naar de hoogwatervluchtplaats wandelen. Omdat dit terrein niet het gehele jaar voor mensen bereikbaar is ontstaat er een rustgebied voor wild. De plek fungeert ook als hoogwatervluchtplaats voor de dieren in het gebied.


Wat moet er nog gebeuren?

2018 | NURG natuur gerealiseerd

In oktober 2018 moet de stroombaangeul, als onderdeel van de stroombaan, gereed zijn. Er wordt maar liefst 695.000 kuub (voornamelijk) zand weggegraven. Dit  zal worden verwerkt als opvulgrond ter plaatse van de zandwinplas.

Ook moet dan de 265 hectare nieuwe NURG (Nadere Uitwerking RivierenGebied) gerealiseerd zijn. De Millingerwaard is dan volledig ingericht, op de omputlocatie na.


Eind 2021 | Werkzaamheden afgerond

Het omputten uit de oude zandwinplas en het aanvullen van de zandwinlocatie bij de Waiboerweg (rechts op de kaart) wordt eind 2021 helemaal zijn afgerond. Dit deel van de Millingerwaard wordt op maaihoogte gebracht met zand uit het gebied dat minder geschikt is voor de zandwinindustrie. Daarna wordt dit gebied ingezaaid.

Cookie settings